Vedtægter

Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 23. februar 2016.

§ 1. Foreningens navn
Foreningens navn: Middelfart Firma og Familie Idræt.
Initialer: MFFI
Stiftelsesår: 1965

§ 2. Foreningens hjemsted
Foreningen er hjemmehørende i Middelfart Kommune.

§ 3. Foreningens formål
MFFI’s formål er gennem arbejdspladsen, familien og andre fællesskaber at stimulere interessen for idræt, motion og samvær.

§ 4. Organisationsforhold
MFFI er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund og er underkastet de for dette forbund til enhver tid gældende vedtægter og retningslinier.

§ 5. Medlemskab
Foreningen, der er åben for alle, optager personer som nedenfor nævnt:
a. Firma-, etats- og brancheidrætsklubber samt disses familier.
b. Fællesskaber samt disses familier.
c. Enkeltmedlemmer til individuelle- og holdidrætter.
d. Passive medlemmer, der ønsker at støtte foreningens formål.

§ 6. Udmeldelse
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til formanden for det udvalg, hvorunder aktiviteten hører eller til bestyrelsen.

§ 7. Generalforsamling
7.1 MFFI´s højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes ved annoncering på foreningens hjemmeside med mindst 3 ugers varsel.
Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Orientering om næste års budget
7. Valg i henhold til vedtægterne
8. Eventuelt

7.2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal skriftligt være MFFI’s formand i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.

7.3 Dagsorden bilagt det reviderede regnskab samt eventuelle indkomne forslag skal være tilgængelig for foreningens medlemmer senest 8 dage før mødets afholdelse.

7.4. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtigt uanset de fremmødte medlemmers antal.

7.5. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne overfor bestyrelsen skriftligt anmoder herom, bilagt en dagsorden. En sådan anmodning skal imødekommes af bestyrelsen senest 1 måned efter modtagelse af anmodningen.

7.6. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved annoncering i den lokale avis og på foreningens hjemmeside med 8 dages varsel vedlagt dagsorden.

§ 8. Afstemninger
8.1. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer i vedtægterne.

8.2. Afstemninger:
Alle aktive medlemmer over 18 år har møde- og stemmeret.

8.3. Stemmeret bortfalder, hvis et medlem eller en klub er i kontingentrestance.

8.4. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.

8.5. Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot ét medlem kræver det.

8.6. Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til pkt. 7.3., kan komme til behandling og afstemning. Ændringsforslag kan fremsættes på mødet, men hvis det kræver ændringer i vedtægterne, kan det ikke behandles.

8.7. Blanke og ugyldige stemmesedler tæller ikke.

§ 9. Valg
9.1. Valgbarhed til bestyrelsen opnås, når et medlem er fyldt 18 år.

9.2. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 personer.

9.3. På lige år vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem. På ulige år vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

9.4. Ved forfald i utide, supplerer bestyrelsen sig selv frem til førstkommende generalforsamling, hvor vedkommende er på valg.

9.5. Bestyrelsen konstituerer hvert år sig selv med næstformand og sekretær.

9.6. Generalforsamlingen vælger to revisorer, der afgår skiftevis hvert år. Generalforsamlingen vælger én revisorsuppleant.

9.7. Alle valg gælder for 2 år ad gangen.

§ 10. Bestyrelsen
10.1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og udarbejder selv sin forretningsorden samt fastsætter retningslinier for udvalgene. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal herunder formand eller næstformand er til stede.

10.2. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog kan et bestyrelsesmedlem kræve skriftlig afstemning i sager, hvor medlemmer er personligt involveret.

§ 11. Aktivitetsudvalg
11.1. Hver aktivitet ledes af et aktivitetsudvalg på mindst 3 medlemmer.

11.2. Aktivitetsudvalgene vælges efter de udarbejdede retningslinier for årsmøder i aktivitetsudvalg.

11.3 Aktivitetsudvalgene varetager de idrætslige opgaver i aktiviteten.

11.4. Aktivitetsudvalgenes mødevirksomhed og opgaver fremgår af retningslinier herfor udarbejdet i samråd med bestyrelsen.

11.5. Alle afgørelser i aktivitetsudvalgene træffes ved almindeligt stemmeflertal.

§ 12. Øvrige udvalg
12.1. Bestyrelsen kan nedsætte og opløse ad hoc udvalg.

12.2. Til ad hoc udvalg kan også udpeges personer udenfor bestyrelse og faste udvalg. Der kan, hvis man ser det formålstjenligt, vælges udvalgsmedlemmer uden for MFFI´s medlemsskare.

12.3. Bestyrelsen udpeger formanden og fastsætter retningslinier for disse ad hoc udvalg.

§ 13. Medlemspligter
13.1. Foreningens medlemmer, firmaklubber, fællesskaber og hold er underkastet de af foreningen og Dansk Firmaidrætsforbund til enhver tid gældende vedtægter, retningslinier og bestemmelser.

13.2. Efter foreningens anvisninger påhviler det firmaklubber, fællesskaber og hold at afgive indberetning om medlemstal, herunder navn, adresse og fødselsdag/år. Endvidere skal ændringer i kontaktadresser omgående meddeles foreningen.

13.3. Overholdes disse anvisninger ikke, kan bestyrelsen udelukke de berørte medlemmer, firmaklubber, fællesskaber og hold fra deltagelse i de løbende turneringer, aktiviteter og stævner indtil forholdene er bragt i orden.

13.4 Tilsluttede klubbers, jvf § 5 a og b, interne forhold er Middelfart Firma og Familie idræt uvedkommende.

§ 14. Tegningsret
14.1. Foreningen tegnes af formand og kasserer. Fuldmagter kræver for at være gyldige, underskrift af formand og kasserer.

14.2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves godkendelse på en generalforsamling samt underskrift af et flertal af bestyrelsen.

14.3. Foreningen hæfter kun med sin formue og bestyrelse, udvalg samt medlemmer hæfter ikke personligt overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger og afgørelser.

§ 15. Kontingent
15.1 Kontingent indstilles hvert år af de enkelte udvalg og godkendes af Middelfart Firma og Familie Idræts bestyrelse.

15.2 Kontingent opkræves ved tilmelding til sæson i aktivitet og gælder ind til præsentationen af kontingent for ny sæson i aktivitet.

15.3. Alle kontingenter til foreningen er forfaldne ved præsentationen.

15.4. Kontingentrestance, der ikke er betalt senest ved sæsonens afslutning, medfører automatisk fortabelse af medlemskabet.

§ 16. Regnskab og revision
16.1. Regnskabet følger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregnskab og en status.

16.2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. Kassereren orienterer om næste års budget på generalforsamlingen.

16.3. Revision af regnskabet skal være foretaget senest 14 dage før generalforsamlingen.

16.4. De valgte revisorer tilrettelægger selv deres arbejde og aflægger rapport til bestyrelsen, efter de af generalforsamlingen vedtagne retningslinjer for folkevalgt revision.

§ 17. Eksklusion
17.1. En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere medlemmer, klubber og hold, der bevisligt ikke overholder foreningens vedtægter og retningslinier, eller udviser grov usportslig optræden i turneringer, aktiviteter og stævner.

17.2. Ligeledes kan bestyrelsen ekskludere medlemmer, hvis disse bevisligt arbejder til skade for foreningen.

17.3. Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil de har adgang under sagens behandling. Generalforsamlingen har den endelige afgørelse.

§ 18. Våbenpåtegning
18.1. Da MFFI er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens skydeudvalg forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegning overfor et medlem, der efter skydeudvalgets skøn – af en hvilken som helst årsag – ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til våben.

18.2 En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet af foreningen ophører.

§ 19. Doping
19.1 Foreningen er gennem sit medlemskab af Dansk Firmaidrætsforbund underlagt forbundets gældende dopingregulativ.

19.2 Foreningens medlemmer er forpligtet til, på forlangende, at deltage i dopingtest, som udføres af de, forbundet har bemyndiget hertil.

19.3 Overtrædelse af dopingregulativet vil medføre sanktion i henhold til det af Dansk Firmaidrætsforbund tiltrådte reglement.

§ 20. Børneattester
I henhold til gældende lov for idrætsforeninger skal foreningen indhente en børneattest på en træner, instruktør eller holdleder inden han/hun må have med børn under 15 år at gøre. 

§ 21. Vedtægtsændringer
21.1. Forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af såvel bestyrelse og medlemmer.

21.2. Til gyldig beslutning om ændringer kræves det flertal på 2/3 af de afgivne stemmer herfor på generalforsamlingen.

21.3. Bestyrelsen er dog bemyndiget til, under forbehold af generalforsamlingens endelige godkendelse, at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som kan nødvendiggøres på grund af offentlige myndigheders eller organisationers krav.

§ 22. Foreningens opløsning
22.1. Opløsningen af foreningen kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte medlemmer på et i samme anledning indkaldt generalforsamling stemmer herfor.

22.2. Generalforsamlingen skal samtidig træffe beslutning om afvikling af eventuel fast ejendom samt overførsel af overskydende midler til almennyttige formål i kommunen.

Således ændret og vedtaget på MFFI´s ordinære generalforsamling den 23. februar 2016.

Middelfart Firma og Familie Idræt
Bestyrelsen